D I S P O Z I T I A INSPECTORULUI GENERAL AL POLITIEI ROMANE


Nr. 15 din 08.04.2013
privind stabilirea modului de organizare si desfasurare a interviului in vederea inscrierii specialistilor cu vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica
Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012;
In temeiul art. 9 alin. (6) din Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectorul General al Politiei Romane emite urmatoarea
DISPOZITIE:

Art. 1 – Prezenta dispozitie stabileste modul de organizare si desfasurare a interviului in vederea inscrierii specialistilor cu vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica, denumit in continuare interviu.

Art. 2 – (1) Participarea la interviu se face ca urmare a solicitarii de inscriere in RNERSF formulata in conditiile prevazute de art. 9 din Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dosarul de inregistrare in RNERSF se depune insotit de o cerere de participare la interviu, semnata si datata de catre solicitant, ce va cuprinde cel putin urmatoarele date: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, domiciliul, datele de contact (telefon, fax, adresa de e-mail) si dupa caz, datele de identificare ale angajatorului.
(3) In vederea verificarii conditiilor prevazute de art. 9 alin. (4) din Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013, dosarul de inregistrare in RNERSF trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) copia cartii de identitate, buletinului de identitate, cartii de identitate provizorii sau a pasaportului, in cazul cetatenilor romani, ori copia pasaportului, cartii de identitate, permisului de sedere sau titlului de calatorie, in cazul cetatenilor unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) certificatul de cazier judiciar emis de autoritatile romane sau autoritatile competente din statul de cetatenie, in termen de valabilitate;
c) curriculum vitae, elaborat potrivit Hotararii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, in vare se vor evidentia distinct activitatile reprezentative desfasurate din care reiese ca, pentru o perioada de minim 5 ani, solicitantul a detinut functii prin natura carora a desfasurat activitati de organizare, planificare sau executare a unor masuri de securitate in formele prevazute de lege; pentru perioadele de activitate mentionate in curriculum vitae se depun si documente care atesta vechimea relevanta (ex: adeverinte, fise de post, extrase din cartea de munca etc.);
d) copie de pe diploma de licenta sau de pe documentul echivalent, care atesta absolvirea studiilor superioare.
Art. 3 – (1) Interviurile se organizeaza de catre Directia de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si se desfasoara la sediul din Bucuresti, Bulevardul George Cosbuc, nr. 83 – 85, sector 5.
(2) In cursul unei luni se desfasoara doua interviuri, de regula in ziua de miercuri a celei de a doua si a patra saptamani ale lunii, incepand cu orele 09,00.

Art. 4 – (1) Programarea solicitantilor pentru interviu se face dupa analiza dosarelor de inregistrare in RNERSF si constatarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) lit. a) – d) din Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013.
(2) Ordinea de programare a solicitantilor este cea a numerelor de inregistrare in evidentele Directiei de Ordine Publica a solicitarii de inscriere in RNERSF.
(3) Lista persoanelor admise pentru sustinerea interviului se face prin publicarea pe pagina de internet a Directiei de Ordine Publica a numarului de inregistrare a dosarelor de inregistrare in RNERSF.
(4) Directia de Ordine Publica comunica persoanei care nu indeplineste conditiile pentru sustinerea interviului, printr-o adresa de raspuns, motivele pentru care cererea de inregistrare in RNERSF nu poate fi solutionata favorabil.
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), persoana interesata poate depune un nou dosar de inregistrare in RNERSF in conditiile prevazute de Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013, caruia i se va atribui un nou numar de inregistrare.

Art. 5 – (1) In cadrul unei sedinte de interviu se programeaza un numar de maxim 15 persoane.
(2) Data desfasurarii interviului, stabilita in conditiile art. 2 alin. (2), precum si lista persoanelor participante la acesta se aproba de catre directorul Directiei de Ordine Publica.
(3) Informarea persoanelor interesate cu privire la data interviului si lista persoanelor participante la acesta se realizeaza prin afisarea informatiilor necesare la sediul din Bucuresti, Bulevardul George Cosbuc, nr. 83 – 85, sector 5 si publicarea acestora pe pagina de internet a Directiei de Ordine Publica. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, lista persoanelor participante se afiseaza, respectiv se publica, doar prin referire la numarul de inregistrare a dosarelor de inregistrare in RNERSF.
(4) Informarea potrivit alin. (3) se realizeaza cu cel putin 7 zile calendaristice anterior datei desfasurarii interviului.

Art. 6 – (1) Interviul se sustine in fata unei comisii formata din 3 membrii, dupa cum urmeaza:
a) doi ofiteri de politie desemnati din cadrul structurii specializate a Directiei de Ordine Publica, dintre care unul va avea calitatea de presedinte;
b) un expert din cadrul unei asociatii profesionale a societatilor licentiate de paza sau a detinatorilor de bunuri si valori, desemnat de catre acestea.
(2) In situatia in care expertul prevazut la alin. (1) lit. b) nu poate participa la lucrarile comisiei acesta se inlocuieste cu un politist din cadrul Directiei de Ordine Publica.
(3) Secretariatul comisiei se asigura de catre un politist din cadrul Directiei de Ordine Publica, altul decat cei desemnati in calitate de membrii ai comisiei.

Art. 7 - Comisia de interviu are urmatoarele atributii:
a) verifica corectitudinea intocmirii dosarelor de inregistrare in RNERSF;
b) elaboreaza ghidul de interviu precum si baremele de apreciere si notare pentru acesta;
c) asigura indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea optima a interviului - spatii corespunzatoare, papetarie, birotica si alte elemente de logistica necesare, precum si respectarea procedurilor cu privire la ordinea intervievarii, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidatilor etc.;
d) efectueaza instructajul candidatilor cu privire la modul general de desfasurare a interviului, precum si cu privire la numarul de subiecte, durata alocata probei, criteriile de apreciere, data si locul afisarii rezultatelor, situatiile care atrag eliminarea din procedura de interviu, alte precizari necesare desfasurarii in bune conditii a interviului;
e) apreciaza si noteaza raspunsurile candidatilor;
f) semneaza procesul-verbal care contine concluziile interviului, intocmit de secretarul comisiei pentru fiecare persoana in parte;
g) pastreaza in deplina securitate documentele si asigura confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la continutul ghidului de interviu si lucrarilor candidatilor;

Art. 8 - Secretarul comisiei de interviu are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza pastrarea dosarelor de inregistrare in RNERSF in vederea sustinerii interviului si prezentarea acestora comisiei de concurs;
b) intocmeste procesul-verbal cu rezultatele interviului;
c) asigura afisarea / publicarea rezultatului interviului.

Art. 9 - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor are in componenta 2 membrii, altii decat cei care au facut parte din comisia de interviu.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile cu privire la aprecierea si notarea interviului depuse in termen;
b) intocmeste procesul-verbal cu decizia comisiei de solutionare a contestatiilor.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor ia in considerare exclusiv contestatiile cu privire la aprecierea propriei lucrari a contestatarului.

Art. 10 - Secretarul comisiei de solutionarea contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza pastrarea dosarelor de inregistrare in RNERSF in vederea sustinerii interviului si prezentarea acestora comisiei de concurs;
b) intocmeste procesul-verbal cu rezultatele contestatiei;
c) asigura afisarea / publicarea rezultatului contestatiei.

Art. 11 - Desemnarea nominala a comisiei de interviu si a comisiei de contestatie precum si a persoanei care asigura secretariatul se face prin dispozitie a directorului Directiei de Ordine Publica. Nu se desemneaza persoane care au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidati.

Art. 12 – (1) Comisia de interviu elaboreaza ghidul de interviu si baremele de apreciere pentru acesta, pe baza tematicii si a bibliografiei prevazute in anexa, ce face parte integranta din prezenta dispozitie, tinand cont ca subiectele:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu tematica si bibliografia;
b) sa poata fi rezolvate in timpul alocat probei respective;
c) sa aiba un grad de dificultate care sa permita abordarea si solutionarea acestora.
(2) Ghidul de interviu se elaboreaza intr-un numar de 20 variante, ce se introduc in plicuri separate, sigilate si numerotate.

Art. 13 – (1) Pentru fiecare subiect se elaboreaza baremul de apreciere si notare.
(2) Durata interviului se stabileste de comisia de interviu in functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, fara a depasi limita maxima de 35 minute.

Art. 14 - Divulgarea ghidului de interviu, in intregime sau parti componente ale acestuia, atrage pentru cei vinovati, dupa caz, masuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite de prevederile legale in vigoare.

Art. 15 – (1) Sala destinata sustinerii interviului se adapteaza activitatilor specifice prin:
a) dotarea corespunzatoare;
b) inlaturarea oricaror materiale care ar putea influenta candidatii in elaborarea raspunsurilor.
(2) In sala are acces numai persoana ce urmeaza a sustine interviul, dupa verificarea identitatii acesteia, precum si membrii comisiei si secretarul acesteia.
(3) Din momentul comunicarii ghidului de interviu candidatul nu mai poate parasi sala pana la finalizarea interviului, cu exceptia unor situatii de urgenta, caz in care acesta va fi insotit de unul dintre membrii comisiei de concurs.

Art. 16 - (1) Persoana ce urmeaza a sustine interviul alege unul dintre plicurile sigilate ce contine una dintre variantele ghidului de interviu. Dupa desigilarea subiectelor persoana are la dispozitie 10 minute pentru analiza acestora si pregatirea raspunsurilor.
(2) In cadrul interviului fiecare membru al comisiei adreseaza intrebari candidatului, fara a depasi tematica afisata.
(3) Interviul se inregistreaza sau, in cazul in care nu sunt disponibilitati tehnice in acest sens, se transcrie intocmai de catre secretarul comisiei.

Art. 17 - (1) Notele se acorda independent de fiecare membru al comisiei de interviu si se trec in borderou.
(2) La borderou va fi anexata motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnatura presedintelui si a membrilor comisiei de concurs.
(3) Aprecierea raspunsurilor se puncteaza cu note de la 1 la 10, solicitantii fiind admisi daca dupa sustinerea interviului obtin pentru fiecare subiect minim nota 5 si au media generala de minim 7.
(4) Nota finala pentru fiecare subiect se calculeaza ca medie aritmetica intre notele acordate de membrii comisiei, cu doua zecimale, fara rotunjire.
(5) Rezultatul interviului se aduce la cunostinta prin afisarea rezultatelor la sediul din Bucuresti, Bulevardul George Cosbuc, nr. 83 – 85, sector 5 si publicarea acestora pe pagina de internet a Directiei de Ordine Publica. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, rezultatele obtinute de persoanele participante se afiseaza, respectiv se publica, doar prin referire la numarul de inregistrare a dosarelor de inregistrare in RNERSF.

Art. 18 - (1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatul interviului se depun in termen de 24 de ore de la afisare/publicare.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are obligatia de a solutiona contestatiile in termen de 24 de ore de la depunerea acestora. In scopul solutionarii contestatiei comisia va analiza raspunsurile contestatarului prin vizionarea interviului inregistrat sau transcris potrivit art. 16 alin. (3).

Art. 19 - (1) Nota acordata initial se modifica, prin crestere sau prin descrestere, daca intre aceasta si nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor se va constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota initiala ramane neschimbata.
(2) Nota acordata dupa contestatii ramane definitiva.
Art. 20 - (1) Hotararile comisiei de solutionare a contestatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit de secretarul comisiei si semnat de presedintele si membrii acesteia.
(2) Rezultatele la contestatii se aduc la cunostinta in conditiile art. 17 alin. (5).
Art. 21 – Persoanele care au promovat interviul organizat potrivit prezentei dispozitii se inscriu in RNERSF in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta a rezultatului acestuia.
Art. 22 - Persoana ce nu a promovat interviul organizat potrivit prezentei dispozitii poate solicita participarea pentru sustinerea unui nou interviu dupa trecerea a cel putin 90 de zile de la data aducerii la cunostinta a rezultatului acestuia.
Art. 23 - Prezenta dispozitie intra in vigoare la data emiterii ei si se publica pe pagina de internet a Directiei de Ordine Publica.
INSPECTOR GENERAL
Chestor sef de politie
PETRE TOBA